Polityka Ochrony danych

Kim jesteśmy?

Nominis Przemysław Garbacik, ul. Podmiejska 19A, 21-500 Biała Podlaska, sklep internetowy www.nominis.pl

Polityka Ochrony danych osobowych

Polityka w swojej treści przedstawia:

 1. opis zasad ochrony danych obowiązujących u Administratora,

 2. jeśli jest to niezbędne – również odwołania do załączników uszczegółowiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach).

Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest zarząd Administratora, a w ramach zarządu:

 1. członek zarządu lub członkowie zarządu, którym powierzono nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych,

 2. osoba wyznaczona przez zarząd do zapewnienia zgodności z ochroną danych osobowych.

Za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są:

 1. Administrator,

 2. wszyscy członkowie personelu Administratora.

Administrator powinien też zapewnić zgodność postępowania kontrahentów z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, szczególnie w przypadkach gdy mamy do czynienia z przekazaniem im danych osobowych przez Administratora. W tym celu Administrator zawiera z kontrahentami, którzy uzyskują dostęp do danych osobowych klientów Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

4.1. Ochrona danych osobowych u Administratora – procedury ochrony.

4.1.1. Podstawy ochrony danych osobowych:

 1. Legalność – Administrator dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem i jedynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Bezpieczeństwo – Administrator zapewnia poziom bezpieczeństwa danych odpowiadający sektorowi jego działalności, podejmując stale działania w tym zakresie (Administrator korzysta w tym zakresie z usług oferowanych przez podmioty zawodowo trudniące się problematyką ochrony danych, takich jak kancelarie prawne).
 3. Prawa osób fizycznych – Administrator umożliwia osobom fizycznym, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw przyznanych przez przepisy RODO i realizuje te prawa, stosując się do wszystkich, opisanych w niniejszej Polityce stadiów ochrony danych.
 4. Rozliczalność – Administrator dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność. Dokumentacja przechowywana jest w miejscach odpowiednio chronionych, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa przed wyciekiem danych.
   1. Zasady ochrony danych

Administrator przetwarza dane osobowe mając na uwadze przede wszystkim, by przetwarzanie danych następowało:

 1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),
 2. rzetelnie i z poszanowaniem praw jednostki (rzetelność),
 3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, mając na uwadze, że osoby fizyczne mają ograniczony czas na zaznajomienie się ze sposobami przetwarzania danych, stosowanymi przez Administratora (transparentność),
 4. w konkretnych celach i nie w celu bliżej niesprecyzowanych celów – przetwarzanie danych „na przyszłość” (minimalizacja),
 5. jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny (adekwatność),
 6. z dbałością o to, by przetwarzane przez Administratora dane były zgodne z rzeczywistością (prawidłowość),
 7. nie dłużej niż jest to niezbędne do wykonania obowiązków wynikających ze stosunku prawnego lub faktycznego łączącego Administratora z drugą stroną i jedynie w takim zakresie, w jakim Administrator powiadomił osobę fizyczną o czasie, w jakim dane będą przetwarzane (czasowość),
 8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych z uwagi na potencjalne ryzyka i zagrożenia związane z operacjami, dokonywanymi na danych osobowych (bezpieczeństwo).
   1. Stosowane systemy ochrony danych

System ochrony danych osobowych u Administratora składa się przede wszystkim takich składników, jak:

 1. Inwentaryzacja danych. Administrator dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:
  1. przypadków przetwarzania danych osób niezidentyfikowanych przez Administratora (dane niezidentyfikowane),
  2. przypadków przetwarzania danych dzieci,
  3. profilowania,
 2. Rejestr Przetwarzania Danych Osobowych. Administrator opracowuje, prowadzi i utrzymuje rejestr czynności dokonywanych na danych osobowych u Administratora (dalej: „Rejestr” lub „RCPD”). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności przetwarzania danych osobowych u Administratora z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Podstawy prawne. Administrator zapewnia, identyfikuje oraz weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:
  1. utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość, by w prosty sposób zdeterminować możliwość komunikacji z osobami fizycznymi w określonych celach;
  2. uzasadnia przypadki, gdy Administrator przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 4. Obsługa praw jednostki. Administrator spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza oraz zapewnia obsługę ich praw (art. 12 ust. 3 RODO), realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
  1. obowiązek informacyjny. Administrator przekazuje osobom wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach (na początkowym etapie wdrażania przepisów RODO, Administrator legalizuje istniejącą bazę danych w zakresie w jakim chodzi o powiadomienie o nowych uprawnieniach przyznanych osobom fizycznym przez RODO) oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków, tak by móc wykazać ich wypełnienie w przypadku ewentualnej kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  2. Wykonanie żądań osób fizycznych. Administrator zapewnia możliwość wykonania żądań kierowanych do niej przez osoby fizyczne, których dane osobowe przetwarza zarówno przez siebie i swoich przetwarzających (obowiązki procesorów nałożone w drodze umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych),
  3. obsługa żądań osób fizycznych. Administrator zapewnia odpowiednie nakłady finansowe i personelowi, jak również procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO, jak również by ich wykonanie zostało każdorazowo udokumentowane we właściwy sposób,
  4. zawiadamianie o naruszeniach. Administrator stosuje procedury, które pozwalają ustalić konieczność zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych. W tym celu członek zarządu w osobie do tego wyznaczonej, nadzoruje procesy przetwarzania danych w ten sposób, by zawiadomienie o naruszeniach mogło nastąpić niezwłocznie, jednak zawsze w terminach nie późniejszych niż określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 1. Minimalizacja. Administrator wdrożył zasady i metody kompatybilne z określoną przepisami RODO zasadą minimalizacji, w ten sposób by nie przetwarzać danych osobowych zbędnych i nadmiarowych. Administrator poprzez zasadę minimalizacji dąży, by w jego bazie danych nie znajdowały się dane, które nie są absolutnie niezbędne do poprawnego wykonywania stosunków prawnych i faktycznych łączących Administratora z jej klientami i kontrahentami (privacy by default), a w tym:

  1. zasady pomagające efektywnie zarządzać adekwatnością danych już na etapie zbierania danych (formularze przystosowane do niepobierania danych nadmiarowych),

  2. zasady zarządzania dostępem do danych osób fizycznych, które o taki dostęp wnioskują, poprzez odpowiednie przeszkolenie osób odpowiedzialnych za te kwestie na terenie działalności Administratora jak również przygotowanie odpowiedniej procedury działania,

  3. zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności, a w efekcie niezwłocznego usuwania danych osobowych osób fizycznych, gdy wygaśnie podstawa prawna do takiego działania.

 1. Bezpieczeństwo. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:

  1. przeprowadza niezbędne analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii, stosując przy tym odpowiednią skalę ryzyk, stanowiącą załącznik do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych,

  2. przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie ze względu na ich charakter lub miejsce przechowywania,

  3. dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka,

  4. posiada wewnętrzne procedury zarządzania bezpieczeństwem informacji,

  5. stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych – zarządza incydentami.

 1. Podmioty Przetwarzające. Administrator posiada zasady weryfikacji podmiotów przetwarzających dane na rzecz Administratora, wymogów co do warunków przetwarzania (w tym celu z każdym podmiotem przetwarzającym dane osobowe powierzone przez Administratora zawierana jest umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia, przede wszystkim poprzez stosowanie wymogów przedstawienia przez podmioty przetwarzające stosowanych przez Administratora procedur zabezpieczenia, będących załącznikami do umów powierzenia przetwarzania danych w imieniu Administratora.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich. Administrator weryfikuje czy dane osobowe osób fizycznych nie są przekazywane do państw trzecich (tj. poza teren Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnia zgodne z prawem warunki takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.
 1. Privacy by design. Administrator zarządza zmianami wpływającymi na prywatność i kontroluje je w odpowiedni ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych sposób. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji przez Administratora uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, analizę ryzyka, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.
 1. Przetwarzanie transgraniczne. Administrator każdorazowo weryfikuje czy nie zachodzi przypadek transgranicznego przetwarzania danych osobowych, by w tym celu wypełnić wszystkie prawne obowiązki nakładane w związku z tym na administratora.

Top
X