Warunki odstąpienia

 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Jeśli Nabywcą jest konsument lub podmiot, o którym mowa w ust. 2 poniżej, ma on prawo odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej.
 2. Zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: „PKU”), przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w rozdziale 4 PKU (dotyczące prawa odstąpienia od umowy w określonych przypadkach), stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Zgodnie z PKU,  Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, jak również przedsiębiorca, który zawiera umowę nie mającą charakteru zawodowego (dalej łącznie jako: „Uprawniony”), ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sklepu, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wyszczególnionych w art. 33art. 34 ust. 2 i art. 35 PKU, w terminie 14 dni od daty:
 1. objęcia Towaru w posiadanie przez Uprawnionego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności, chyba że umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 2. zawarcia umowy – dla pozostałych umów.
 1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem, Uprawniony zobowiązany jest poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną przed upływem 14-dniowego terminu).
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Uprawnionemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Uprawnionego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Niezależnie od powyższego, Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.
 3. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich Uprawniony użył dokonując płatności za zwrócony Towar. Wyjątek od powyższego może stanowić sytuacja, gdy Uprawniony zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.
 1. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny (wraz z akcesoriami, opakowaniem i jakimikolwiek dodatkami, stanowiącymi jego integralną część). Uprawniony odpowiada za zmniejszenie wartości odsyłanego Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Uprawnionemu w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 PKU. Odnosi się to przede wszystkim do Towarów:
 1. które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia,
 2. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 4. którymi są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 5. będących dziennikami, periodykami lub czasopismami.

Szczegóły znajdziesz w Regulaminie

Top
X